חברה הכלכלית

עיון במסמכי המכרז ללא תשלום באתר האינטרנט של  החברה הכלכלית בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il

חברה הכלכלית
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז מועד אחרון להגשה
מסמך הבהרות מכרז פומבי 05/2018 פומבי 12/04/2018

עבור לארכיון המכרזים