דוח הכספי לתושב לשנת 2020  

מספר תושבים שנה קודמת

33,623              
מספר תושבים * 35,112 שטח שיפוט (דונם) 10,128      
מספר משקי בית  9,082 דירוג סוציואקונומי  3      
                   
נתוני ביצוע התקציב הרגיל   מאזן
הכנסות תקציב 2020 ביצוע 2020 % ביצוע 2019 %   נכסים 2020 2019
הכנסות עצמיות  77,227 74,514 32.79% 73,584 33.26%   רכוש שוטף 31,885 23,862
השתת' משרד החינוך 54,744 56,973 25.07% 52,118 23.56%   השקעות 34,133 20,961
השתת' משרד הרווחה  28,079 30,126 13.26% 27,838 12.58%   השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות 27,031 27,147
השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה 16,577 14,561 6.41% 12,156 5.49%   גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 14,326 15,240
מענקים ומלוות 54,384 51,096 22.48% 55,528 25.10%   גרעון סופי בתב"ר 3,435 1,204
סה"כ 231,011 227,270 100.00% 221,224 100.00%   גרעונות זמניים נטו בתב"ר 16,589 55,328
              סה"כ 127,399 143,742
הוצאות תקציב 2020 ביצוע 2020 % ביצוע 2019 %        
משכורות ושכר כללי 41,627 41,923 18.45% 39,605 17.89%   התחייבויות 2020 2019
פעולות אחרות 65,766 63,546 27.97% 61,531 27.80%   התחייבויות שוטפות 66,220 95,619
שכר חינוך 29,809 30,673 13.50% 32,498 14.68%   (***) 0 0
פעולות חינוך 49,437 44,684 19.66% 43,514 19.66%   קרן לעבודות פיתוח ואחרות 34,148 20,976
שכר רווחה 8,846 9,424 4.15% 8,542 3.86%   קרנות מתוקצבות 27,031 27,147
פעולות רווחה 29,324 30,840 13.57% 29,492 13.32%   עודף מצטבר בתקציב הרגיל 0 0
מימון 1,345 1,212 0.53% 1,345 0.61%   עודפים זמניים נטו בתב"ר 0 0
פרעון מלוות  4,857 4,926 2.17% 4,821 2.18%   סה"כ 127,399 143,742
סה"כ 231,011 227,228 100.00% 221,348 100.00%        
                2020 2019
עודף (גרעון) בשנת הדוח 0 42   (124)     עומס מלוות לסוף שנה 25,770 25,295
                   
                   
  2020 2019         דוח גביה וחייבים - ארנונה
% הגרעון השוטף  מההכנסה 0.00% 0.06%           2020 2019
% הגרעון הנצבר מההכנסה 7.81% 7.43%         יתרת חוב לתחילת השנה 57,722 58,155
% עומס המלוות מההכנסה 11.34% 11.43%         חיוב השנה 62,780 54,000
% סך ההתחייבויות מההכנסה 29.14% 43.22%         הנחות ופטורים שניתנו (16,000) (18,365)
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח 6,472 6,583         העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה (6,197) 5,115
מספר משרות ממוצע 506 500         סך לגביה 98,305 98,905
              גביה בשנת הדוח 41,014 41,183
              יתרת חוב לסוף השנה 57,291 57,722
נתוני ביצוע  התקציב הבלתי רגיל         חובות מסופקים וחובות למחיקה 27,942 26,203
  2020 2019         סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים 85,233 83,925
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה (55,328) (68,813)         אחוז גביה מהפיגורים (*) 6% 5%
תקבולים במהלך השנה 141,142 148,076         אחוז גביה מהשוטף (*) 87% 90%
תשלומים במהלך השנה 102,403 134,591         יחס הגביה לחוב הכולל (*) 42% 42%
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה (16,589) (55,328)         ממוצע ארנונה למגורים למ"ר 40 39
              (*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.
*נכון לחודש אוקטובר 2020       עדכון התקציב לא אושר על ידי משרד הפנים