לוח זמנים לעבודת הוועדה

הפניית תלמידים לדיון בוועדת הזכאות והאפיון תעשה לא יאוחר מ-31 במרס מדי שנה. דיוני הוועדה מסתיימים לכל המאוחר ב-15 במאי באותה שנת לימודים עבור תלמידי בתי הספר, ולכל המאוחר ב-31 במאי בכל שנה, עבור תלמידים הלומדים בגני ילדים ותלמידים העולים לכיתה א'. הזכאות לשירותי חינוך מיוחדים שנקבעת באמצעות ועדת זכאות ואפיון ממומשת בשנת הלימודים העוקבת.