מדיניות רישוי עסקים בעיריית אופקים

 

בעלי עסקים ויזמים יקרים,

במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים, מפורסמת בזאת רשות הרישוי של עיריית אופקים, את "המפרט האחיד" - המאחד מסמכים ותנאים, הנדרשים מהמבקש לקבל רישיון עסק או לחדשו (להלן: "מבקש הרישיון"), כתנאי לקבלת רישיון עסק או חידושו.

המפרט האחיד מפורסם בהתאם לדרישות חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 (להלן: "החוק") ובהתייחס לסוגי עסקים כמפורט בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013 (להלן: "הצו").

מטרת הרפורמה הינה שיפור, ייעול והקלה, ככל הניתן, על בעלי העסקים הקיימים ועל המעוניינים לפתוח עסקים חדשים, כל זאת, תוך הקפדה על הוראות החוק ומטרותיו.

יובהר כי, המפרט האחיד ישמש ככלי עזר למבקש הרישיון, כאשר מחובתו ובאחריותו של מבקש הרישיון לבחון עמידתו בכל הוראה אחרת, שאינה חלק מהמפרט האחיד, אשר רלוונטית להפעלתו כדין של העסק המבוקש.

המפרט האחיד מורכב משני חלקים - "דרישות כלליות " ו - "דרישות פרטניות".

יובהר בזאת, כי כל הדרישות הכלליות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל מבקש הרישיון לעמוד בהן, ככל שהינן רלוונטיות לעסקו (וזאת בנוסף לאמור בפרק  "דרישות פרטניות").

 

דרישות כלליות:

1.     כללי:

1.1.  עיריית אופקים עשויה לשנות את הדרישות הכלליות מעת לעת ויש להתעדכן בכך בסמוך להגשת בקשה או הוצאת רישיון עסק.

1.2.  מובהר, כי מסמך זה מהווה כלי עזר מחייב לטובת מבקשי הרישיון ו/או בעלי העסקים באופקים ואין בו כדי להטיל אחריות כלשהי על עיריית אופקים בגין הפרת חוק ו/או תקנה ו/או דין כלשהו, ככל שתעשה על ידי מבקש הרישיון ו/או בעל הרישיון.

1.3.  אין בדרישות המפורטות להלן, לעניין כל פריט עיסוק, כדי לגרוע מחובתו של מבקש הרישיון למלא אחר כלל דרישות נותני האישור הרלוונטיים לאותו פריט עיסוק, וכל דרישות חוק רלוונטיות אחרות, גם אם תקבענה בהמשך.

1.4.  מבקש הרישיון בתחומי העיר אופקים, יעמוד בכל חוקי העזר העירוניים הרלוונטיים לפעילות עסקו.

1.5.  אין באמור במסמך זה כדי לפטור את מבקש הרישיון מהגשת בקשה ומקבלת אישורים מתאימים לפי חוק רישוי עסקים ולפי כל דין.

1.6.  יובהר כי מסמך זה אינו מהווה רישיון עסק, וכי כל מי שמנהל עסק ללא רישיון כדין עובר על החוק, ויהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק.

1.7.  היה וקיימים בעסק עיסוקים נוספים החייבים ברישוי לפי צו רישוי עסקים (לדוגמת - חנות נוחות בתחנת דלק), יחולו עליהם גם התנאים המסוימים שבמפרט האחיד לעסקים מסוגם.

1.8.  בנוסף לאמור בדרישות אלו, עם כל שינוי בהוראת כל חוק, אשר יש בו כדי להשפיע במישרין או בעקיפין על דרישות המפרט האחיד, יחולו הדרישות, על מבקש הרישיון כמפורט באותו חוק, החל מיום פרסום הכללים ברשומות והללו תחייבנה את מבקש הרישיון, בלי שתחול על העירייה כל אחריות ו/או חבות בשל כך.

1.9.  בכל מקרה של סתירה בין הוראות חוק כאמור לעיל לבין האמור במסמך זה, יגברו הוראות החוק.

1.10.        מחובתו ובאחריותו הבלעדית של מבקש הרישיון להימנע מקיום מטרדים בסביבת העסק.

1.11.        כמו כן יובהר כי הדרישות הכלליות הנ"ל רלבנטיות למפרט הנוכחי (הכולל 10 פריטי עיסוק), אך הרשות שומרת לעצמה את הזכות להוסיף או לגרוע דרישות כלליות במפרטים הבאים שיפורסמו ביחס לשאר פריטי העיסוק בצו רישוי עסקים.

1.12.        אין באמור במסמך זה כדי לפטור את מבקש הרישיון מקיום דרישות כל דין החל עליו, אף אם הוראות הדין אינן מופיעות במסמך זה.

 

2.     התנהלות כללית של עסקים:

2.1.  בעל עסק יעמוד בכל האמור במסמך "הנחיות להגשת בקשה לרישיון עסק".

2.2.  בקשה לרישיון עסק במקרקעין ו/או בנכס אשר בחלקם ו/או כולם בבעלות העירייה או החברה הכלכלית, מחויבים קבלת התייחסות אגף הנדסה.

2.3.  על בעל עסק חלה האחריות למניעת מפגעים סביבתיים, כגון זיהום אוויר הכולל ריחות, עשן, רעש, שפכים, פסולת וכו'.

2.4.  כל עסק טעון רישוי המבקש להציב ולהפעיל בשטחו דוכני מכירה במועדים ייחודיים או להוציא סחורה מחוץ למקום העסק, מחויב בקבלת היתר מיוחד.

2.5.  הוצאת סחורה ו/או הצבת שולחנות וכסאות דרך קבע מחוץ למבנה בו מתנהל העסק טעונה רשיון כאמור בסעיף 5 להלן.

2.6.  עסק טעון רישוי המבקש להפעיל את עסקו לאחר שעות הפעילות המותרות בחוק עזר לאופקים (פתיחת בתי עסק וסגירתם), התש"ך – 1960, מחויב בקבלת "היתר לילה" מהרשות המקומית ובתשלום אגרה כפי שיפורסם באתר העירייה.

2.7.  בעל עסק לא יניח ברחוב כל דבר העלול לגרום נזק לרחוב או להפריע לניקיונו או לתנועת הציבור בו. 

2.8.  פריקה וטעינה של סחורה תהיה רק במקום שהוגדר לכך על פי תמרור מתאים וככל שאין מקום כאמור תתבצע באופן שלא יהווה הפרעה ו/או מטרד לציבור ו/או למעבר רכבים.

2.9.  חובה על בתי העסק לעמוד בכל האמור בחוק איסור עישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, תשמ"ג – 1963 והתקנות שהוצאו מכוחו.

 

3.     נגישות:

3.1.  מבקש רישיון, שהוא מקום ציבורי או שירות ציבורי כהגדרתם בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח – 1998, יקיים במלואן את הוראות הנגישות לפי פרק ה'1 לחוק האמור.

3.2.  מבקש הרישיון יגיש לאישור מחלקת הנדסה בעיריית אופקים תכנית לביצוע התאמות נגישות לאנשים עם מוגבלות, אשר הוכנה על ידי יועץ נגישות. מבקש הרישיון יישם את התכנית כאמור, רק לאחר אישורה על ידי מחלקת הנדסה.

 

4.     שילוט:

 4.1. שילוט יותקן בהתאם לאמור בחוק העזר לאופקים (מודעות ושלטים), התשל"ה- 1975 (להלן: "חוק העזר העירוני לשילוט").

 4.2. מבקש הרישיון יציב, בכניסה לבית העסק, דף מידע, עליו רשום שם העסק, שם מבקש הרישיון / בעל המקום ומספר טלפון נייד, על מנת שיהיה אפשר ליצור עמו קשר, בהתקיים מקרה חירום.

 4.3. לא יוצב שילוט בעיר אלא לאחר הגשת בקשה, אישורה ותשלום אגרה כדין. בקשת שילוט תוגש למדור רישוי עסקים בעירייה.

 4.4. הרישיון בגין השלט יהא תקף למשך השנה הקלנדארית בלבד, והוא יפקע ביום 31 בדצמבר של השנה בה ניתן, אלא אם כן, ברישיון השלט צוין מועד אחר.

 4.5. האגרות לפרסום שלט או מודעה יהיו כקבוע בחוק העזר העירוני לשילוט.

 4.6. תותר הצבת שלט אחד בלבד לכל בית עסק, למעט במקרים מיוחדים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של מחלקת רישוי עסקים ו/או מי שהוסמך על ידה.

 4.7. גודל השלט, מיקומו וצורתו יאושרו על ידי הרשות, בהתאם למדיניות הרשות ולקריטריונים אותם הציבה ואשר יפורסמו על ידה מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה המקצוע.

 4.8. תנאים נוספים להצבת שילוט:

 4.8.1.      שלט של עסק יוצג בחזית המבנה בו מתנהל העסק. אורכו המרבי של השלט לא יעלה על אורך החזית של בית העסק, אלא אם כן התיר זאת מדור רישוי עסקים בעירייה.

 4.8.2.      לא תתאפשר התקנת שלט הנושא מסר פוגעני.

 4.8.3.      הצבת השילוט תעשה באופן שלא יפריע למשתמשים בדרך, לעוברים ושבים או לעסקים שכנים.

 4.8.4.      לא תתאפשר הצבת שילוט על גבי מתקן תצוגה "חמור" (שלט דו-צדדי על גבי רגליים) אלא לאחר אישור מדור רישוי עסקים בעירייה.

 4.8.5.      השילוט יבוצע מחומרים עמידים בפגעי מזג אויר. לא תתאפשר התקנת שלטי בד, שלטים המודפסים על גבי יריעות בד ו/או טקסטיל ו/או כרזות נייר.

 4.8.6.      גב השלט יהיה כולו צמוד לחזית המבנה, למעט מקרים מיוחדים אשר יאושרו על ידי מדור רישוי עסקים בעירייה.

 

5.     הוצאת סחורה ו/או הצבת כסאות ושולחנות ו/או כל ציוד אחר המשמש את העסק (להלן: "הוצאת מטלטלין") בתחום המדרכה הסמוכה לעסק:

5.1.  אישור להוצאת מטלטלין יכול ויינתן רק לעסקים שיש להם רישיון בר תוקף או לעסקים הנמצאים בהליך להוצאת רישיון עסק ושעוסקים בהכנה, הגשה או מכירה של מזון או שתייה לצריכה במקום, בהתאם לקריטריונים שיפורסמו מעת לעת על ידי הרשות.

5.2.  על אף האמור בסעיף 5.1 לעיל, העירייה שומרת לעצמה את הזכות לאשר הוצאת מטלטלין מבתי עסק, בתנאים שונים, גם לעסקים אחרים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

5.3.  תנאים נוספים להוצאת מטלטלין למדרכה הסמוכה לעסק:

5.4.1.       בקשה להיתר להוצאת מטלטלין ברחוב תוגש למדור רישוי עסקים על טופס מיוחד בצירוף תכנית שטח הישיבה.

5.4.2.       אישור להוצאת מטלטלין לרחוב יינתן רק כאשר רוחב המדרכה מאפשר מעבר ושימוש של הולכי רגל.

5.4.3.       אין לקבע שמשיות ו/או ריהוט ו/או כל מיטלטלין אחר במרחב הציבורי.

5.4.4.       יובהר בזאת, כי תחום המדרכה, הוא כל מקום שלציבור זכות מעבר בו, לרבות תחום הרחוב שמתחת לקולונדולות (גגונים), וכן מעבר המשמש או המכוון לשמש אמצעי גישה למספר בתים וכל תחום שנועד למעבר הציבור.

 

 

6.     מניעת רעש:

6.1.  בעל עסק לא יגרום ליצירת רעש בלתי סביר, כהגדרתו בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990, כתוצאה מפעילות עסקו (כגון פעילות מערכות קירור אוורור, ומיזוג הפעלת מנועים גנרטורים, השמעת מוסיקה וכדומה).

6.2.  היה ונמצא שהעסק גורם לרעש בלתי סביר, יחויב בעל העסק להתקין אמצעים למניעת הרעש הבלתי סביר או על פי הנחיות מדור רישוי עסקים. במידה ונדרשה חו"ד אקוסטית יש לאשרה באמצעות מדור רישוי עסקים בעירייה.

6.3.  בעל עסק לא ישמיע רעש או מוסיקה בכל צורה שהיא, מחוץ לכותלי העסק - לרבות הצבת רמקולים מחוץ למבנה העסק, אלא אם יימצא על ידי מדור רישוי עסקים בעירייה כי ננקטו האמצעים המתבקשים כדי להבטיח מניעת מטרדים לציבור.

 

 

7.     מניעת זיהום אוויר וריח:

7.1.  בעל עסק לא יגרום לריח חזק או בלתי סביר כהגדרתו בחוק למניעת מפגעים התשכ"א – 1961.

7.2.  היה ונמצא שהעסק גורם לריח חזק או בלתי סביר, יחויב בעל העסק להתקין אמצעים למניעת הריח החזק או הבלתי סביר על פי הנחיות היחידה הסביבתית / המשרד להגנת  הסביבה. במידת הצורך יידרש להמציא חוו"ד רלוונטית.

7.3.  חובה על בתי העסק לעמוד בכל האמור בחוק איסור עישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, תשמ"ג – 1963 והתקנות שהוצאו מכוחו.

7.4.  כל עסקי מזון בהם מתקיימים תהליכי טיגון, צלייה ובישול, יגישו ליחידה הסביבתית תוכנית רעיונית ובה יפרטו את כל האמצעים למניעת זיהום אוויר ומניעת ריחות וזאת בטרם פתיחת בית העסק.

 

 

8.     פסולת:

8.1.  כל סוגי הפסולת יאוחסנו בתוך שטח העסק - באופן שלא יגרום מפגעים ומטרדים לבני אדם ולסביבה. מקום אחסון האשפה ייקבע עפ"י תכנית מדידה, עליה יסומן מקום האחסון, אשר תועבר לאישור מדור רישוי עסקים בעירייה.

8.2.  בעלי עסקים יידרשו להציג לרשות הרישוי חוזה התקשרות עם חברות מאושרות וכמו כן אישורי מחזור או לחילופין אישור הטמנה מאתר פסולת מורשה ע"י המשרד להגנת הסביבה, במידה ויידרשו.

8.3.  בכל מקרה שהוראות הדין יקבעו חובת מחזור בתחומים נוספים ו/או חובת מחזור שונה מן המפורט בטבלה, יחולו הוראות הדין.

8.4.  בעסקים חדשים - במידה ויידרש לבנות או להגדיל את מבנה חדר האשפה, יש לפעול על פי דרישות חוקי התכנון והבנייה, התקנות והנחיות היחידה הסביבתית העירונית.

8.5.  באחריות כל עסק שאגב פעילותו מייצר פסולת קרטונים, להציב דחסנית/ קרטוניה לפינוי קרטונים לפי דרישת היחידה הסביבתית וכן להציג חוזה התקשרות עם חברה מאושרת ע"י המשרד להגנת הסביבה לפינוי קרטונים.

8.6.  בעל עסק יפנה מידית כל אזבסט פריך הנמצא בעסק בהתאם לאמור בחוק למניעת מפגעי אזבסט ואבק מזיק, התשע"א – 2011.

8.7.  בעל עסק לא יעשה שימוש באזבסט, לכל מטרה שהיא, בעסקו.

8.8.  בעל העסק ישמור על ניקיון המדרכה בחזית בית העסק, בכל עת.

8.9.  בעל העסק ישמור על מצב תקין ועל חזות תקינה של בית העסק לרבות החזית שלו.

8.10.        בעל העסק יאסוף את האשפה בעסקו ויכניסה לכלי אצירה לפסולת, במהלך שעות פעילותו של בית העסק.

 

9.     שפכים תעשייתיים (שפכים שאינם סניטריים):

9.1.  כל עסק שבמהלך פעילותו נוצרים שפכים תעשייתיים, יעמוד בכל האמור בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"א – 2014.

9.2.  מכשירים למניעת זרימה חוזרת (מז"ח):

9.2.1.       כל עסק, כהגדרתו בתוספת המופיעה בסוף "תקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת), התשנ"ב - 1992 יתקין מכשיר מונע זרימת מים חוזרת למערכת מי שתייה (להלן מז"ח), בקטע הצינור שבו מקבל העסק את המים שלו מתאגיד המים העירוני – מי שבע, כאמור בתקנות.

9.2.2.       בעל העסק יחזיק את המז"ח במצב תקין בכל עת ויבצע בדיקה שנתית על ידי מתקין מוסמך – כהגדרתו בתקנות האמורות. תוצאות הבדיקה השנתית של הבודק המוסמך יועברו למי שבע ובמקביל יישמרו בעסק ל-3 שנים לפחות.

9.2.3.       בעל העסק יבצע מידית את כל הנדרש בממצאי הבדיקה השנתית.

 

9.3.  דיגום שפכים:

9.3.1.       מבקש הרישיון של אחד מסוגי העסקים המוזכרים בתוספת השלישית של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014  נדרש לבצע דיגום שפכים.

9.3.2.       מבקש רישיון יתקין על חשבונו שוחת דיגום בתא הביוב האחרון של העסק, לפני נקודת התחברותו לביוב העירוני, או במקום אחר, כפי שיורה לו תאגיד המים "מי שבע". במידה וקיימות מספר נקודות הזרמה לביוב העירוני, תותקן נקודות הדיגום על פי דרישת תאגיד המים "מי שבע", ולפי שיקול דעתה המקצועי הבלעדי.

9.3.3.       מבקש הרישיון יממן את עלות ביצוע הדיגומים שיתבצעו אצלו על ידי תאגיד המים העירוני "מי שבע", בהתאם לתעריפים שנקבעו בכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), תשע"א-2000, על כל תיקוניו.

9.3.4.       בכל מקרה של חשש לחריגה מערכי הסף הרלוונטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד - 2014, באחריותו המלאה של מבקש הרישיון לדווח על כך לתאגיד המים באופן מידי, ולפעול בהתאם להנחיות תאגיד המים והמשרד להגנת הסביבה, על מנת להביא לתיקון התקלה.

9.3.5.       אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותה של עיריית אופקים לפעול נגד מבקש הרישיון, ככל שיידרש.

 

 

 

 

 

דרישות פרטניות מבתי עסק

(על פי קבוצות הרישוי בצו רישוי עסקים)

יובהר בזאת כי, כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות הנ"ל וזאת בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המופיעות בפרק ''דרישות כלליות מעסקים''.

בעל  עסק זכור: תנאי לרשיון עסק הוא בנייה ושימוש כדין. על כן יש לבחון את השימושים המותרים בתוכנית (תב"ע) החלה טרם הקמת העסק.

 

קבוצה 1 - בריאות, רוקחות וקוסמטיקה

1.      בית מרקחת

א.      מטרות הרישוי:

•        הבטחת בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים.

•        קיום הדינים הנוגעים לכבאות.

 

ב.     דרישות העירייה:

        על בית העסק להחזיק מיכל סגור לקליטת פסולת מסוכנת, כגון תרופות אשר פג תוקפן.

•        מבקש הרישיון ידאג לפנות הפסולת המסוכנת לאתר פסולת רעילה בהתאם לתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים) התשנ"א 1990.

•        העתקים חתומים של תעודות פינוי פסולת החומר המסוכן ע"י האתר לסילוק פסולת רעילה, ישמרו בעסק ויוצגו על פי דרישת, אך לא יותר מ 3 שנים.

 

 

2.  טיפולים לא רפואיים בגוף האדם

(לרבות טיפולי יופי וקוסמטיקה, מספרה, מכון קעקועים וניקוב)

א.       מטרות הרישוי:

•        הבטחת בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים.

•        קיום הדינים הנוגעים לכבאות.

 

ב.       דרישות העירייה:

        בעל העסק יעמוד בכל הדרישות המפורטות בתקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לעסקים לא רפואיים לטיפול בגוף האדם, התשנ"ג- 1992).

•        העסק לא יגרום, בפעילותו, למטרדי ריח לסביבה.