דוד רייכמן
מנהל רישוי עסקים
0506990389

מדיניות רישוי עסקים בעיריית אופקים

 

בעלי עסקים ויזמים יקרים,

במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים, מפורסמת בזאת רשות הרישוי של עיריית אופקים, את "המפרט האחיד" - המאחד מסמכים ותנאים, הנדרשים מהמבקש לקבל רישיון עסק או לחדשו (להלן: "מבקש הרישיון"), כתנאי לקבלת רישיון עסק או חידושו.

המפרט האחיד מפורסם בהתאם לדרישות חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 (להלן: "החוק") ובהתייחס לסוגי עסקים כמפורט בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013 (להלן: "הצו").

מטרת הרפורמה הינה שיפור, ייעול והקלה, ככל הניתן, על בעלי העסקים הקיימים ועל המעוניינים לפתוח עסקים חדשים, כל זאת, תוך הקפדה על הוראות החוק ומטרותיו.

יובהר כי, המפרט האחיד ישמש ככלי עזר למבקש הרישיון, כאשר מחובתו ובאחריותו של מבקש הרישיון לבחון עמידתו בכל הוראה אחרת, שאינה חלק מהמפרט האחיד, אשר רלוונטית להפעלתו כדין של העסק המבוקש.

המפרט האחיד מורכב משני חלקים - "דרישות כלליות " ו - "דרישות פרטניות".

יובהר בזאת, כי כל הדרישות הכלליות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל מבקש הרישיון לעמוד בהן, ככל שהינן רלוונטיות לעסקו (וזאת בנוסף לאמור בפרק  "דרישות פרטניות").