תפקידו של מבקר העירייה

  • תפקידו של מבקר העירייה הוא לדאוג שכל עובדי הרשות ונבחריה יפעלו על פי החוק ועל פי כללי המינהל התקין .
  • מבקר העירייה מבצע ביקורת בתחומים שונים ברשות כגון מנהל כספים, כוח אדם .
  • החוק מקנה למבקר העירייה מעמד מיוחד ומאפשר לו אי תלות בגורמים הנתונים לביקורתו .
  • הנושאים שהמבקר מחליט לבקר נקבעים על פי שיקול דעתו, או על פי דרישת ראש העירייה, או על פי המלצת ועדת הביקורת .
  • המבקר רשאי לבצע פעולות ביקורת גם במוסדות או בתאגידים שהעירייה משתתפת ביותר מ-10% מהתקציב שלהם, או משתתפת במינוי הנהלתם .
  • המבקר מגיש לראש העיר דוח על ממצאי הביקורת שערך כולל פרסום מסקנות והמלצות על פי שיקול דעתו .
  • הדוח מובא לדיון בוועדת הביקורת ואחר כך לדיון ולאישור מועצת העירייה. מתבצע מעקב אחר תיקון הליקויים שהתגלו ואשר פורסמו בדוח המבקר .
  • מבקר העירייה רשאי להיות נוכח בכל ישיבה של מועצת העירייה ובכל ועדה מוועדותיה, או בוועדותיו של גוף עירוני מבוקר .
  • מבקר העירייה מוסמך לדרוש כל מסמך הנמצא ברשות ראש העירייה, נבחרים, עובדי הרשות, ראש המועצה הדתית ונבחריה ומכל גוף עירוני מבוקר, אשר דרוש לו לצורך ביקורת .

עו"ד משה ברמץ

מבקר העירייה וממונה תלונות הציבור

טל":  08-9928413