הנחות מארנונה ניתנות ל"מחזיק" בנכס על פי הוראות הדין ועל פי החלטת מועצת עיריית אופקים.

הנחות ופטורים על תשלומי ארנונה למגורי נקבעו בתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) התשנ"ג- 1993 ונקבעים או משתנים מפעם לפעם בתקנות מחייבות שמתקין שר הפנים.

הגדרת "מחזיק":

 • אדם המחזיק למעשה בנכס והוא בעל הנכס או שוכרו או מחזיק בו בכל אופן אחר.

הנחות בארנונה

כיצד מקבלים הנחה אישית בתשלום הארנונה?

 • יש למלא טופס בקשה לקבלת הנחה מארנונה כללית לפי סוג ההנחה המבוקשת ולחתום בכל המקומות הנדרשים.

 • ניתן לקבל את הטופס גם במחלקת הגביה רח' הרצל 21.

 • יש לצרף את כל המסמכים הנדרשים לסוג ההנחה האישית הרלוונטית.

 • יש לשלוח לעירייה את הטופס החתום בצירוף המסמכים הנדרשים באמצעות דואר, פקס ופנייה מקוונת או לזמן תור למחלקת הגביה.

 

תנאים כלליים למתן הנחה מארנונה

 • מבקש הבקשה חייב להיות רשום כ"מחזיק" בנכס בספרי העירייה.
 • מבקש הבקשה יהיה רשום במרשם האוכלוסין בתחום העיר אופקים. אם המבקש רשום במרשם האוכלוסין בתחום רשות מקומית אחרת, עליו להמציא אישור מאותה רשות שאינו מקבל הנחה בתחומה.
 • הזכאי ליותר מהנחה אחת, יקבל הנחה אחת בלבד – הגבוהה מבניהן.
 • המחזיק בשני נכסים או יותר, יקבל הנחה בעבור נכס אחד בלבד.
 • המחזיק בנכס בחלק משנת הכספים, יקבל הנחה בשיעור יחסי למספר החודשים שהחזיק בנכס.
 • מחזיק, שקיבל הנחה ולא שילם את יתרת הארנונה עד תום שנת הכספים, תבוטל לו ההנחה.

המידע באתר מובא לנוחות בלבד. הנוסח המחייב הוא זה המופיע בהוראות הדין הרלוונטיות, כפי שתהיינה בתוקף מעת לעת.