תפקידי הלשכה המשפטית

הלשכה המשפטית הינה חלק מהנהלת הרשות, היא מנחה ומלווה את התהליכים בעיר ומטפלת בכל ההיבטים המשפטים של עבודת העירייה. במסגרת עבודתה פועלת הלשכה במטרה להבטיח התנהלות חוקית, אתית וערכית של הרשות ותושביה, לטובתם של כלל תושבי העיר.

תפקיד היועצת המשפטית לעירייה הינו תפקיד סטטוטורי, שסמכויותיו מעוגנות בחוק הרשויות המקומיות (ייעוץ משפטי) התשל"ו - 1975.

 

תחומי העיסוק העיקריים של הלשכה המשפטית

הלשכה המשפטית מעניקה ייעוץ משפטי לעירייה על מחלקותיה ואגפיה, לרבות ייעוץ למועצת העיר, הוועדות השונות לרבות הוועדה המקומית לתכנון ובנייה.

עבודת המחלקה כוללת בין היתר, הכנת חוות דעת שמטרתן להבטיח פעילות תקינה וחוקית של העירייה בכל תחומי פעילותה, ניסוח ועריכת חוזים ומכרזים, כתיבת נהלים,  ייצוג בערכאות, השתתפות בישיבות, עדכון חוקי העזר העירוניים, לווי והנחיה בדבר אופן יישום סמכויותיה של העירייה בכל ענין הדרוש למילוי תפקידי העיריה, תוך הקפדה כי פעולות העירייה יעשו בהתאם להוראות החוק וכללי המנהל התקין כפי שעוצבו בחוק ועל ידי פסיקת בתי המשפט.

 

התביעה עירונית

הלשכה המשפטית מהווה את התביעה העירונית מכח הסמכות שהוענקה לעורכי הדין בלשכה המשפטית על ידי היועץ המשפטי לממשלה. בתפקיד התביעה העירונית מגישה כתבי אישום ומופיעה בבתי המשפט בעבירות על חוק התכנון והבניה, חוק רישוי עסקים, חוק שמירת הניקיון, החוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, חוק לימוד חובה, חוקי העזר העירוניים וחוקים נוספים בעלי אופי מוניציפאלי אשר בתחום סמכותה. התביעה העירונית מגישה כתבי אישום בהתבסס על דוחות המגיעים ממחלקות העירייה השונות.

 

פקס

כתובת

מייל

שעות קבלת קהל

קישור

08-6115117

רח' הרצל 38 ת.ד 1 אופקים 87530 אופקים

gilak@ofaqim.muni.il

בתיאום מראש עם מנהלת הלשכה

לפניה מקוונת ללשכה המשפטית - לחץ כאן

 

 

לשכה משפטית

טלפון

שדגשדג

כתובת

שדגשדג

שעות מענה טלפוני

שדגשדג

קבלת קהל

שדגשגגשדג

קישורים

שדגשג

אנשי קשר בלשכה משפטית