עיריית אופקים מקצה מקומות חניה אישיים לנכים המתגוררים בעיר.

נכה שברשותו תג נכה יכול לפנות אל העירייה לקבלת מקום חניה.

תג הנכה ניתן על ידי משרד הרישוי  בלבד ולא על ידי עיריית אופקים.

מתאריך 12.4.2018 נכנס לתוקף תיקון מספר 7 לחוק חניה לנכים, (''הקצאת מקום חניה לנכים בסמוך למקום המגורים''). להלן תמצית הוראות החוק.

תנאים לקבלת מקום חניה אישי לנכה

בעלי נכות בשיעור של 90% ומעלה זכאים להקצאת מקום חניה בסמוך למקום מגוריהם, בהתאם לתנאים הקבועים בחוק.

המסמכים הנדרשים

 • אישור על אחוזי נכות בשיעור של 90% ומעלה (מביטוח לאומי או משרד הביטחון)
 • העתק דו-צדדי של "תג הנכה" שהונפק על ידי משרד הרישוי
 • העתק תעודת הזהות, לרבות ספח הכתובת
 • חשבון ארנונה על שם הנכה, ובמקרה של קטין או חסוי, על שם האפוטרופוס המתגורר עמו
 • העתק רישיון רכב מזכה המופיע ב''תג הנכה'', עבורו מבוקשת הקצאת מקום החניה ומספרו מופיע על גבי תמרור החניה.

וועדה להקצאת מקום חניה אישי לרכב נכה

בעלי נכות שאינם זכאים למקום חניה על פי החוק ומשרד התחבורה הנפיק להם תג נכה, רשאים להגיש בקשה לעירייה, שתדון בבקשתם במסגרת הוועדה להקצאת מקום חניה אישי לרכב נכה, לפנים משורת הדין.

המסמכים הנדרשים

 •  העתק דו-צדדי של ''תג הנכה'' שהונפק על ידי משרד הרישוי
 •  העתק תעודת הזהות, לרבות ספח הכתובת
 •  חשבון ארנונה על שם הנכה, ובמקרה של קטין או חסוי, על שם האפוטרופוס המתגורר עמו
 •  העתק רישיון רכב מזכה (רכב שנושא תג נכה ומספרו מופיע על גבי תמרור החניה) ושעבורו מבוקשת הקצאת מקום החניה
 • העתק רישיון נהיגה על שם הנכה או על שם קרוב משפחה מדרגה ראשונה המתגורר עמו
 • חוות דעת מקצועית מרופא מומחה בתחום האורתופדיה או נירולוגיה או כירורגית כלי דם שתתייחס לכושר ניידות.
 • אם הבקשה הינה להקצאת מקום חניה בסביבת מקום העבודה, נדרש אישור ממקום העבודה חתום בידי המנכ"ל או רואה חשבון. האישור יכלול את פירוט ימי העבודה ושעות העבודה של מבקש הבקשה, כולל הצהרת מעסיק על מספר מקומות החניה בחזקת העסק וכי לא מוקצה למבקש מקום חניה אישי
 •  אישור על אחוזי נכות (מביטוח לאומי או ממשרד הביטחון(

*רכזת וועדת התנועה תבדוק את הבקשה ובמקרה של מחסור במסמכים תיצור עמכם קשר.


שימו לבבמידה ולא יצורפו לבקשה כל המסמכים הנדרשים, לרבות חוות דעת מקצועית מרופא מומחה בתחום האורתופדיה או נירולוגיה או כירורגית כלי דם שתתייחס לכושר ניידות, הבקשה לא תובא לדיון במסגרת הוועדה.

תהליך הקצאת מקום חניה אישי לנכה העומד בהוראות החוק

 1. הגשת הבקשה: מילוי טופס בקשה מקוון להקצאת מקום חניה אישי לנכה ושליחתו בצירוף המסמכים הנדרשים.
 2. ניתן להגיש בקשה באמצעות הטופס המקוון או להגיע לבניין העירייה בכתובת: הרצל 38.
 3. טיפול בבקשה: הבקשה והמסמכים הנדרשים יועברו לוועדת תנועה, האמונה על הטיפול בנושא. אורך זמן הטיפול בבקשה -  עד 60 יום, ממועד העברתם של כל המסמכים הנדרשים. במידה ולא יצורפו לבקשה כל המסמכים הנדרשים, הבקשה לא תובא לדיון במסגרת הוועדה.
 4. הקצאת מקום החניה: לאחר אישור הבקשה יוצב תמרור החניה בשטח. מיקום התמרור נקבע על ידי העירייה על פי שיקולים מקצועיים. לא תינתן חניה במקומות כגון: נתיבי תחבורה ציבורית, צירי תנועה ראשיים וכיוצא בזה.
 5. תוקף מקום החניה: מקום החניה המוקצה תקף כל עוד תג הנכה בתוקף ולא חלו שינויים בקריטריונים שנקבעו בחוק ובעמידה בהם. את תג הנכה יש לחדש לפי הוראות משרד הרישוי. לאחר החידוש יש להעביר את התג המחודש אל רכזת וועדת תנועה, לצורך הארכת תוקף מקום החניה.
 6. הקצאת מקום החניה האישי לזכאים הינה ללא תשלום.

 

שינויים בהקצאת מקום חניה קיים

במקרים של מעבר דירה, שינוי בעמידה בקריטריונים, החלפת רכב או פטירה, יש להודיע על השינוי ליחידה המטפלת באמצעות פרטי הקשר המופיעים בתחתית העמוד.

תנאים וסייגים לזכאות

 • מקום החניה הוא אישי והשימוש בו מותר אך ורק לרכב מזכה - רכב שנושא תג נכה ומספרו מופיע על גבי תמרור החניה.
 • לא יוקצה מקום חניה אישי לפונה שיש לו חניה הנמצאת בשימושו הבלעדי (כגון: חניה הצמודה לדירת מגוריו). העירייה תהיה רשאית לבטל את מקום החניה, אם תיווכח כי הנכה אינו זכאי למקום חנייה מכל סיבה שהיא - שינוי בהוראות  הדין, שינוי בקריטריונים של העירייה וכיוצא באלה. העירייה רשאית לבקש מהנכה כל מסמך להנחת דעתה בדבר התקיימותם של כללי הזכאות.
 • במקרים חריגים ומיוחדים רשאית העירייה להקצות מקום חניה שלא על פי כללי הזכאות, ובלבד שתנמק את החלטתה.