למידע על קיום רישיון לעסק או להגשת תלונה לגבי עסק הפועל ללא רישיון ניתן לפנות לאגף רישוי עסקים

טיפול במטרדים ובתלונות הנוגעים לעסקים

בכל בעיה הקשורה בעסקים ובפעילותם, כגון מטרדי רעש, מטרדי ריח ועוד, ניתן לפנות:

 • למוקד שירות 106 בכל שעה או ביישומון העירוני.
  המוקד יעביר את הפנייה לבירור ולטיפול לגורם העירוני המתאים, בהתאם למהות הפנייה. 
 • ​במקרה של תלונה על מטרדי רעש או ריח, ניתן להגיש פנייה לאגף לאיכות הסביבה או לאגף הפיקוח הרב תכליתי.
  במסגרת בדיקת הפנייה ייבדק האם העסק עומד בתנאי הרישיון/ההיתר ובמידת הצורך יינקטו כנגדו הליכי אכיפה מנהלית או משפטית.
  אם התלונה הינה על עסק שאינו חייב ברישיון ואינו עובר על חוק עזר עירוני, עדיין לחלק מהמקצועות יש חובה מקצועית וכפיפות מקצועית לגופים משרדיים (כגון לשכת עורכי הדין, לשכת רואי החשבון וכיו"ב) אליהם ניתן לפנות. 
  אם העסק פועל במקום שלא יועד לכך כגון דירת מגורים או מרתף, הוא חייב בהיתר לשימוש חורג  וניתן לפנות לאגף לפיקוח על הבניה.
  במקרים של עסק החייב במפריד שומן, עסק בתחום המזון המבשל ומטגן עם שמן, מסעדות, עסקים לייצור מזון ומוסכים למיניהם, אם לא הותקן מפריד או שהעסק אינו מחליף אותו בזמן, ניתן לפנות לאגף איכות הסביבה.
  במקרים של הרעלת מזון מעסק, יש לדווח ללשכת הבריאות הנפתית.

מקרים בהם יופעלו הליכי אכיפה:

 • ניהול עסק ללא רישיון תקף עפ"י חוק רישוי עסקים או ללא היתר לשימוש חורג.
 • ניהול עסק במבנה ללא היתר בנייה.
 • ​התקנת ארובה בעסק ללא היתר בנייה.

ניהול עסק ללא רישיון או היתר לשימוש חורג

הפיקוח על עמידת עסקים בתנאי הרישיון וההיתרים הנלווים, נעשה באופן שוטף ע"י מחלקת ביקורת עסקים וע"י גורמי הרישוי השונים.

עסק טעון רישוי חייב לנהל את עסקו עם רישיון בר תוקף לניהול העסק. עסק טעון רישוי שיפעל ללא רישיון עסק, מחלקת ביקורת עסקים תגיש כנגדו ד"וח למשפט בגין ניהול עסק ללא רישיון.

שים לב!  אם מפקח יגיע לעסקך וימצא שהעסק מתנהל ללא רישיון, הוא ייתן לך דרישה להגיש בקשה לרישיון לניהול עסק, במידה ולא תעשה כן יוגש נגד בעל העסק דו"ח למשפט בגין ניהול עסק ללא רישיון.

עסקים עתירי סיכון/קהל

שים לב! בעסקים עתירי סיכון/קהל הסנקציות יותר חריפות, יוגש באופן מיידי דו"ח למשפט בגין ניהול עסק ללא רישיון ו/או צו הפסקה מינהלי ו/או צו הפסקת פעולות.

ניהול עסק ללא היתרים נלווים

עסק שינהל את עסקו ללא רישיון עסק בר תוקף לא יאושר לקבלת היתרים נלווים כגון, היתר להצבת שולחנות וכסאות מחוץ לכותלי עסק, היתר לסגירת חורף וכד'.

​ניהול עסק במבנה ללא היתר בניה

עסק המתנהל במבנה ללא היתר בנייה תבוצע כנגדו אכיפה על ידי האגף לפיקוח על הבנייה, שעלול להגיש תביעה משפטית על בנייה ללא היתר ואף להוציא צו הריסה למבנה ולהגיש דו"ח למשפט בגין בניה ללא היתר.

התקנת ארובה בעסק ללא רישיון

התקנת ארובה חיצונית מחייבת הוצאת היתר בנייה. יש לשים לב כדי להוציא היתר בנייה לארובה נדרשת הסכמת השכנים. 

לבירור ואכיפה יש לפנות לאגף פיקוח על הבניה.

בסמכות רשות הרישוי לבטל רישיון עסק או היתר על פי חוק עזר (היתר נלווה) לאחר הליך שימוע כמתחייב בחוק.

ביטול רישיון עסק והליך שימוע במחלקת רישוי עסקים

ביטול רישיון עסק או היתר זמני מוסדר בחוק רישוי עסקים, בסעיף 7ג לחוק:

 • רשות הרישוי רשאית לבטל רישיון עסק או היתר זמני מיוזמתה או מיוזמת נותן האישור.
 • לא יבוטל רישיון או היתר זמני אלא לאחר שניתנה לבעל הרישיון או ההיתר הזמני הזדמנות להשמיע את טענותיו.
 • ​בוטל הרישיון או ההיתר הזמני לפי סעיף זה, תשלח רשות הרישוי הודעה על כך לבעל הרישיון או ההיתר הזמני, והביטול יכנס לתוקפו בתום 60 
  ​יום מיום הודעת הביטול."

המקרים בהם ניתן לבטל רישיון:

 • בעל העסק לא עמד בתנאי הרישיון.
 • ​נותן האישור הוציא סירוב עקב אי ביצוע דרישות. 

רשות הרישוי תשלח בדואר רשום או במסירה ידנית הודעה אודות הכוונה לבטל את הרישיון, חתומה בידי רשות הרישוי.

בהודעה אודות הכוונה לביטול רישיון יצוין בפני מי ייערך השימוע, בהתאם לעילה לביטול הרישיון. כאשר ברוב המקרים השימוע יתקיים בנוכחות רשות
הרישוי והגורם שנתן את הסירוב ונציג הלשכה המשפטית.

​השימוע ייערך בפני גורם מוסמך שיקבע במכתב הכוונה לביטול הרישיון ובשימוע תינתן לבעל העסק האפשרות להשמיע את טענותיו כנגד הביטול.

הליך השימוע אינו מחייב נוכחות או ייצוג של עורך דין או עורך בקשה מטעם בעל העסק, אולם אין מניעה כי בעל העסק יזמן לשימוע נציג כאמור מטעמו, לפי שיקול דעתו והחלטתו.

במידה ונערך שימוע, תפעל רשות הרישוי על פי ההחלטה שתתקבל במהלך השימוע.

 

חשוב לדעת! לא יונפק רישיון חדש לעסק לאחר שבוטל רישיונו ללא אישור עדכני של הגורם שיזם את ביטול הרישיון.