דוכני הסברה - יינתנו ע"י מח' רישוי רוכלות לאחר מילוי טופס בקשה, ועמידה בתנאים. 

לקבלת אישור ופרטים: יש להגיע למשרדי רישוי עסקים.