מה מקנה לי תו החניה?       

תו החניה של אופקים מאפשר לך להחנות את רכבך בתעריף מוזל של 3.30 ₪ בכל תחום החנייה בתשלום, בסימון כחול-לבן ועל פי הוראות התמרור במקום. ניתן להגיש בקשה לתו חניה באמצעות טופס מקוון.

שים לב: התו הוא אישי ואינו ניתן למסירה או העברה לאדם אחר.

תו חניה ניתן לתושב אופקים על פי סעיף 4 (ג)  

תו חניה יונפק לרכב שמשקלו הכולל הינו עד 4 טון.

קריטריונים לקבלת תו חניה

 1. כתובת מגורים עדכנית באופקם הרשומה במשרד הפנים
 2. בעלות על הרכב* (ראה פירוט מטה).
 3.  רישיון רכב בתוקף

חידוש תו חניה

על מנת לחדש תו חניה, יש להגיש בקשה חדשה לקבלת תו חניה באמצעות   פקס או דואר כמפורט מטה. חידוש יש לבצע באחד מהמקרים האלה: נמצא בבניה!

 • תו זמני שפג תוקפו
 • החלפת רכב - קניית רכב חדש או קבלת רכב אחר ממקום העבודה

 אמצעים להגשת טופס בקשה לתו חניה

 • פניה מקוונת- באמצעות   באתר האינטרנט - ללא תור וללא המתנה! נמצא בבניה
 • בפקס או דוארעליך להדפיס ולמלא את הטופס ולשלוח למשרדי אגף החניה בדואר או בפקס (לפרטי הקשר המופיעים מטה), בצירוף המסמכים הנדרשים.

מסמכים נדרשים לקבלת תו חניה אם אינך בעל הרכב

 • רכב ממקום העבודה - אישור הצמדת רכב ממקום העבודה או ממחלקת תשלומים בצה"ל, המעיד שהרכב הוא ברשות הפונה באופן בלעדי וכי מנוכה ממשכורתו תשלום חודשי קבוע בגין השימוש ברכב.
 • בנו או בתו של בעל הרכב הרשום במשרד הרישוי - תצהיר משפטי מאושר בידי עורך דין או רשם בית המשפט, שבו מצהיר בעל הרכב שהעמיד את רכבו לשימוש הבלעדי של בנו או בתו. תו החניה ינתן בתנאי שלמבקש אין רכב נוסף ברשותו. תוקף התו יהיה עד שנה בלבד. בתום תקופה זו ניתן להאריך את תוקף התו.
 • למשכיר דירה- חוזה שכירות תקף לתקופה של חודש ימים ומעלה, מאושר על ידי עו''ד/תצהיר ערוך כדין מרשם ביהמ''ש (במקרה בו חשבון הארנונה רשום ע''ש בעל הנכס). במקרים בהם הארנונה רשומה ע''ש המבקש, יוצג חוזה שכירות ואין צורך באישור עו''ד/רשם ביהמ''ש.
 • בדירה בה מתגוררים מס' שותפים חשבון הארנונה ירשם ע"ש כלל המופעים בחוזה השכירות.
 • חידוש חוזה שכירות – בעת חידוש תו חניה אזורי, יש להציג הארכת חוזה שכירות מאושר על ידי עו''ד/רשם בית משפט.

במידת הצורך נבקשך להציג מסמכים נוספים.

אישור זמני

תושב השוכר דירה באזור חניה מוסדרת (לתקופה שבין חודש לשנה)

זכאי לתו חניה זמני עד תום תקופת השכירות. תקופת השכירות לא תפחת מחודש ימים

תושב המבקש תו לרכב חלופי

הרכב יצא מכלל שימוש כתוצאה מתקלה/ גניבה/ פגיעה ברכב - יש להמציא אישור מחברת הביטוח/משטרה

תושב המבקש תו לרכב ששכר

ימציא חוזה שכירות רכב. התו יינתן לתקופה שלא תעלה על התקופה הקצובה בחוזה שכירות הרכב ולא תפחת מ-7 ימים ויתר המסמכים בהתאם.

שכירות הרכב הנה לתקופה הפחותה מ-7 ימים התושב אינו זכאי לתו.