שינויים בעסק

כל שינוי בעסק קיים מחייב הגשת בקשה חדשה לרישיון עסק ותיקון תוכנית העסק בהתאם לשינויים שבוצעו.

תקנות רישוי עסקים קובעות כי ניתן רישיון או היתר זמני לעסק ולאחר מכן חלו שינויים מהרשום ברישיון העסק או ההיתר הזמני והמסמכים המצורפים לו לגבי סוג העסק, לרבות מבניו, שטחו, הבעלות בו, מיקומו ובסוג העיסוק, לא יהיה תוקף לרישיון או להיתר הזמני


שינוי בעלות

עפ"י תקנות רישוי עסקים שינוי בעלות מוגדר כשינוי בזהות הבעלים הרשומים ברישיון העסק, לרבות הוספת בעל או גריעתו וכן העברת שליטה בתאגיד כמשמעותה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968;

שינוי בעלות מחייב הגשת בקשה לשינוי בעלות בעסק.

שינוי בעלות מהווה כל העברה של בעלות או ניהול בעסק לאדם או לגוף אחר מזה הרשום ברישיון העסק או בבקשה לרישיון.

 

 

קריטריונים לשינויים בעסק 

  • הוספה או הקטנה של שטח העסק
  • שינויים פנימיים וחיצוניים בתכנית העסק
  • הוספה של פריט רישוי.
  • הוספת שותף בעסק
  • פרישה של שותף מן העסק
  • החלפת בעלי העסק, הבעלים החדש נדרש להגיש את הבקשה לשינוי בעלות על העסק.
  • מכירת הזכויות לחברה אחרת
  • סגירתו של העסק: הודעה בכתב  לרשות לרישוי עסקים על סגירת העסק. כל עוד לא ניתנה הודעה כאמור, תחול על בעל העסק אחריות משפטית לניהול המקום.
  • ​העברת בעלות כאשר בעל העסק נפטר ויש במקומו יורשים: היה שינוי בעלות בעסק, עקב פטירה של בעל העסק, והעברתו כדין לידי בן זוגו, הוריו, או צאצאיו של הנפטר, יראו את תוקף הרישיון הקודם או את תוקף ההיתר הזמני או המזורז, על אף האמור בתקנה 30, כנמשך עד היום שבו היה פג תוקפו אלמלא נפטר בעל העסק, או בתום שנה מיום הפטירה, לפי המוקדם, ובלבד שהודיע על הפטירה לרשות הרישוי בתוך 45 ימים מיום הפטירה.