8.     פסולת:

 

8.1.  כל סוגי הפסולת יאוחסנו בתוך שטח העסק - באופן שלא יגרום מפגעים ומטרדים לבני אדם ולסביבה. מקום אחסון האשפה ייקבע עפ"י תכנית מדידה, עליה יסומן מקום האחסון, אשר תועבר לאישור מדור רישוי עסקים בעירייה.

 

8.2.  בעלי עסקים יידרשו להציג לרשות הרישוי חוזה התקשרות עם חברות מאושרות וכמו כן אישורי מחזור או לחילופין אישור הטמנה מאתר פסולת מורשה ע"י המשרד להגנת הסביבה, במידה ויידרשו.

 

8.3.  בכל מקרה שהוראות הדין יקבעו חובת מחזור בתחומים נוספים ו/או חובת מחזור שונה מן המפורט בטבלה, יחולו הוראות הדין.

 

8.4.  בעסקים חדשים - במידה ויידרש לבנות או להגדיל את מבנה חדר האשפה, יש לפעול על פי דרישות חוקי התכנון והבנייה, התקנות והנחיות היחידה הסביבתית העירונית.

 

8.5.  באחריות כל עסק שאגב פעילותו מייצר פסולת קרטונים, להציב דחסנית/ קרטוניה לפינוי קרטונים לפי דרישת היחידה הסביבתית וכן להציג חוזה התקשרות עם חברה מאושרת ע"י המשרד להגנת הסביבה לפינוי קרטונים.

 

8.6.  בעל עסק יפנה מידית כל אזבסט פריך הנמצא בעסק בהתאם לאמור בחוק למניעת מפגעי אזבסט ואבק מזיק, התשע"א – 2011.

 

8.7.  בעל עסק לא יעשה שימוש באזבסט, לכל מטרה שהיא, בעסקו.

 

8.8.  בעל העסק ישמור על ניקיון המדרכה בחזית בית העסק, בכל עת.

 

8.9.  בעל העסק ישמור על מצב תקין ועל חזות תקינה של בית העסק לרבות החזית שלו.

 

8.10.        בעל העסק יאסוף את האשפה בעסקו ויכניסה לכלי אצירה לפסולת, במהלך שעות פעילותו של בית העסק.

 

 

 

9.     שפכים תעשייתיים (שפכים שאינם סניטריים):

 

9.1.  כל עסק שבמהלך פעילותו נוצרים שפכים תעשייתיים, יעמוד בכל האמור בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"א – 2014.