דרישות פרטניות מבתי עסק

 

(על פי קבוצות הרישוי בצו רישוי עסקים)

יובהר בזאת כי, כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות הנ"ל וזאת בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המופיעות בפרק ''דרישות כלליות מעסקים''.

בעל  עסק זכור: תנאי לרשיון עסק הוא בנייה ושימוש כדין. על כן יש לבחון את השימושים המותרים בתוכנית (תב"ע) החלה טרם הקמת העסק.

 

קבוצה 1 - בריאות, רוקחות וקוסמטיקה

 

1.      בית מרקחת

 

א.      מטרות הרישוי:

 

•        הבטחת בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים.

 

•        קיום הדינים הנוגעים לכבאות.

ב.     דרישות העירייה:

 

•        על בית העסק להחזיק מיכל סגור לקליטת פסולת מסוכנת, כגון תרופות אשר פג תוקפן.

 

•        מבקש הרישיון ידאג לפנות הפסולת המסוכנת לאתר פסולת רעילה בהתאם לתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים) התשנ"א 1990.

 

•        העתקים חתומים של תעודות פינוי פסולת החומר המסוכן ע"י האתר לסילוק פסולת רעילה, ישמרו בעסק ויוצגו על פי דרישת, אך לא יותר מ 3 שנים.

 

2.  טיפולים לא רפואיים בגוף האדם

 

(לרבות טיפולי יופי וקוסמטיקה, מספרה, מכון קעקועים וניקוב)

 

א.       מטרות הרישוי:

 

•        הבטחת בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים.

 

•        קיום הדינים הנוגעים לכבאות.

 

ב.       דרישות העירייה:

 

•        בעל העסק יעמוד בכל הדרישות המפורטות בתקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לעסקים לא רפואיים לטיפול בגוף האדם, התשנ"ג- 1992).

 

•        העסק לא יגרום, בפעילותו, למטרדי ריח לסביבה.