כללי:

 

1.1.  עיריית אופקים עשויה לשנות את הדרישות הכלליות מעת לעת ויש להתעדכן בכך בסמוך להגשת בקשה או הוצאת רישיון עסק.

 

1.2.  מובהר, כי מסמך זה מהווה כלי עזר מחייב לטובת מבקשי הרישיון ו/או בעלי העסקים באופקים ואין בו כדי להטיל אחריות כלשהי על עיריית אופקים בגין הפרת חוק ו/או תקנה ו/או דין כלשהו, ככל שתעשה על ידי מבקש הרישיון ו/או בעל הרישיון.

 

1.3.  אין בדרישות המפורטות להלן, לעניין כל פריט עיסוק, כדי לגרוע מחובתו של מבקש הרישיון למלא אחר כלל דרישות נותני האישור הרלוונטיים לאותו פריט עיסוק, וכל דרישות חוק רלוונטיות אחרות, גם אם תקבענה בהמשך.

 

1.4.  מבקש הרישיון בתחומי העיר אופקים, יעמוד בכל חוקי העזר העירוניים הרלוונטיים לפעילות עסקו.

 

1.5.  אין באמור במסמך זה כדי לפטור את מבקש הרישיון מהגשת בקשה ומקבלת אישורים מתאימים לפי חוק רישוי עסקים ולפי כל דין.

 

1.6.  יובהר כי מסמך זה אינו מהווה רישיון עסק, וכי כל מי שמנהל עסק ללא רישיון כדין עובר על החוק, ויהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק.

 

1.7.  היה וקיימים בעסק עיסוקים נוספים החייבים ברישוי לפי צו רישוי עסקים (לדוגמת - חנות נוחות בתחנת דלק), יחולו עליהם גם התנאים המסוימים שבמפרט האחיד לעסקים מסוגם.

 

1.8.  בנוסף לאמור בדרישות אלו, עם כל שינוי בהוראת כל חוק, אשר יש בו כדי להשפיע במישרין או בעקיפין על דרישות המפרט האחיד, יחולו הדרישות, על מבקש הרישיון כמפורט באותו חוק, החל מיום פרסום הכללים ברשומות והללו תחייבנה את מבקש הרישיון, בלי שתחול על העירייה כל אחריות ו/או חבות בשל כך.

 

1.9.  בכל מקרה של סתירה בין הוראות חוק כאמור לעיל לבין האמור במסמך זה, יגברו הוראות החוק.

 

1.10.        מחובתו ובאחריותו הבלעדית של מבקש הרישיון להימנע מקיום מטרדים בסביבת העסק.

 

1.11.        כמו כן יובהר כי הדרישות הכלליות הנ"ל רלבנטיות למפרט הנוכחי (הכולל 10 פריטי עיסוק), אך הרשות שומרת לעצמה את הזכות להוסיף או לגרוע דרישות כלליות במפרטים הבאים שיפורסמו ביחס לשאר פריטי העיסוק בצו רישוי עסקים.

 

1.12.        אין באמור במסמך זה כדי לפטור את מבקש הרישיון מקיום דרישות כל דין החל עליו, אף אם הוראות הדין אינן מופיעות במסמך זה.